VEDTÆGTER FOR KAJAKKLUBBEN ”PAGAJ” (Stiftet den 21. juni 1938)


Medlem af:

Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF), DGI og Holstebro Idrætssamvirke.


§ 1.

Klubbens navn er ”Kajakklubben PAGAJ” og dens hjemsted er Holstebro kommune.


§ 2.

Klubbens formål er at samle udøvere af kano og kajaksporten til fælles ture og konkurrencer under betryggende former, samt at yde medlemmerne opbevaringsplads for deres både.


Medlemmerne:


§ 3.

Klubben optager aktive og passive medlemmer.


§ 4.

Optagelse som medlem sker elektronisk via KlubModul, hvortil der er adgang fra klubbens hjemmeside. Kontingentbetalingen foregår kontant ved træk på dankort, og de løbende årskontingenter opkræves på forfaldsdagen den 1. februar. Klubbens kommunikation til medlemmerne foregår i størst muligt omfang elektronisk via KlubModul.


§ 5.

For at en person kan blive optaget som aktivt medlem, skal vedkommende kunne svømme 600 meter, børn dog kun 300 meter, eller godtgøre sin svømmefærdighed ved et frisvømmerbevis, som ikke må være over 2 år gammelt.


§ 6.

Aktive medlemmer skal være fyldt 8 år. Klubledelsen kan dog dispensere herfra dette i særlige tilfælde.

Medlemmer under 18 år skal have deres forældres eller værges skriftlige samtykke.


§ 7.

Som passive medlemmer optages personer, som interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, ligesom de ikke kan deltage i sportslige aktiviteter i klubben.

Passive medlemmer har fortrinsvis adgang til optagelse som aktive i den orden, som de er indmeldt.


§ 8.

Kajakklubben Pagajs klublokaler er røgfri. Der kan kun dispenseres fra dette i forbindelse med fester.


§ 9.

Det er ethvert medlems pligt at overholde denne vedtægt, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.


Kontingent mv.:


§ 10.

Generalforsamlingen fastsætter, som led i budgetvedtagelse, kontingenter og gebyrer.

Klubledelse kan, ved enstemmighed, ændre størrelsen på eksisterende gebyrer mellem 2 ordinære generalforsamlinger.


§ 11.

Kontingenter fastlægges på generalforsamlingen for det næst følgende kalenderår. Generalforsamlingen kan, som led i budgetvedtagelsen, beslutte at opkræve ekstraordinære kontingenter for det kalenderår, generalforsamlingen afholdes i.

Børn til og med U16 betaler ikke indmeldelsesgebyr.


§ 12.

Kontingenter opkræves med forfaldsdato inden generalforsamlingen.


§ 13.

Gebyrer opkræves så vidt muligt sammen med kontingenter, men kan også opkræves løbende i kalenderåret.


§ 14.

Aktive medlemmer kan, evt. mod betaling af nøglegebyr, få udleveret en nøgle til klubhuset. Nøglen er personlig, og må ikke udlånes til andre.

For aktive medlemmer i aldersgruppen U16 eller yngre kan nøgle kun udleveres efter skriftlig anmodning fra forældre eller værge.

Hvis et medlem ikke betaler sit årskontingent på forfaldsdagen 1. februar via KlubModul, spærres medlemmets nøglebrik uden varsel. Ved efterfølgende genåbning, kan nøglegebyr afkræves.


§ 15.

Under særlige forhold ved sygdom, bortrejse o.l., kan ved aftale med klubledelsen opnås kontingentlempelser. Der ydes ikke kontingentfrihed ved ophold på efterskole o.lign.


Udmeldelse:


§ 16

Udmeldelse sker ved udfyldelse af udmeldelsesformularen, som findes på klubbens hjemmeside.


§ 17.

Gør et medlem sig skyldig i forhold, som af klubledelsen skønnes at gøre ham el. hende uværdig eller uegnet til at være medlem af klubben, kan klubledelsen ekskludere medlemmet.

En person, der er blevet ekskluderet, kan kun optages som medlem igen, hvis generalforsamlingen godkender genindmeldelsen.


Generalforsamling:


§ 18.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved mail til den i KlubModul oplyste mailadresse.

På generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år stemmeret, såfremt de ikke er i kontingentrestance. Yderligere har forældre til kontingentbetalende børn og unge stemmeret. Ingen kan opnå mere end én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forældre til kontingentbetalende børn er valgbare til klubledelsen.


§ 19.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun den kan vedtage, forandre el. ophæve vedtægter el. sætte tidligere generalforsamlingsbeslutninger ud af kraft.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede, der kommer til stede.


§ 20.

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være klubledelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Beretning, budgetforslag, regnskab og forslag der indkommer efter udsendelse af indkaldelse til generalforsamling jf. § 18 skal offentliggøres på klubbens hjemmeside og ved fremlægning i klubhuset, senest 8 dage før generalforsamlingen. På samme måde skal der fremlægges beretninger og visioner for hvert af de nedsatte aktivitetsudvalg, jf. § 25.


§ 21.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. Afstemning vedrørende personvalg skal ske skriftligt, såfremt blot et medlem kræver dette. Der udarbejdes beslutningsreferat af generalforsamlingen og dette underskrives af dirigenten og af de tilstedeværende medlemmer af den valgte klubledelse.


§ 22.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes som en ordinær generalforsamling, når formanden eller et flertal i klubledelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.


§ 23.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.

Valg af dirigent.

2.

Formanden aflægger klubledelsens beretning og vision for fremtiden.

Herunder beretning og visioner fra de permanente udvalg.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab med noter.

4.

Kassereren fremlægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingenter mv. for det kommende år.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af forretningsudvalg således:

Formand (lige år).

Næstformand (lige år).

Kasserer (ulige år).

7.

Valg af ledelsesmedlemmer/udvalgsformænd således:

Formand for klubhusudvalg (lige år). 

Formand for materieludvalg (ulige år). 

Formand for ungdoms- og talentudvalg (lige år).

Formand for kursusudvalg (ulige år). 

Formand for aktivitetsudvalg (ulige år) 

8.

Valg af suppleant til forretningsudvalget.

9.

Valg af revisorer.

10.

Valg af revisorsuppleant.

11.

Eventuelt.


§ 24.

Klubbens daglige ledelse forestås af formand, næstformand og kasserer, der tilsammen udgør et forretningsudvalg, som varetager kommunikation med kommune, forbund og øvrige eksterne interessenter, samt tilrettelægger møder i klubledelsen.

Klubledelsen består af forretningsudvalget samt fem udvalgsformænd, der hver har ledelsen af et afgrænset aktivitetsområde. Mellem generalforsamlingerne er klubledelsen den øverste myndighed, og klubben hæfter for de beslutninger, der på lovlig måde er vedtaget af klubledelsen. 

Klubben forpligtes ved underskrift af forretningsudvalget. Klubledelsen kan godkende, at kassere-

ren kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti.

Møder i klubledelsen afholdes, når forretningsudvalget eller mindst to medlemmer af klubledelsen ønsker det. Klubledelsen er beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer af forretningsudvalget samt to øvrige medlemmer af klubledelsen til stede.

Ved frafald i forretningsudvalget, skal den valgte ledelsessuppleant indtræde.


§ 25

Til at varetage det daglige arbejde med ledelse af nærmere bestemte klubaktiviteter oprettes følgende permanente udvalg. Klubhusudvalg, materieludvalg, ungdoms- og talentudvalg, kursusudvalg samt et aktivitetsudvalg.

Klubledelsen kan til enhver tid oprette yderligere udvalg, hvis virke og funktionsperiode fastlægges af klubledelsen, ligesom klubledelsen udpeger udvalgsformand.

De permanente udvalg ledes af en udvalgsformand, der er valgt på generalforsamlingen for to år ad gangen. Formændene udvælger selv de øvrige udvalgsmedlemmer og fordeler selv opgaverne mellem sig.

Udvalgene udarbejder i samarbejde med klubledelsen en plan for årets aktiviteter på det pågældende område samt et budget for samme. Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence ud over det af klubledelsen godkendte budget.

Udvalgene har pligt til at holde klubledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene.

Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke samtidig fungere som formand for et udvalg.

Ved frafald af udvalgsformænd konstituerer klubledelsen en stedfortræder, der fungerer indtil næste generalforsamling.

En repræsentant for U16 og U18 medlemmer har ret til observatørstatus i alle udvalg, men ikke til at overvære eventuelle personsager.


Regnskabet


§ 26.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Klubledelsen forvalter pengemidler under ansvar overfor generalforsamlingen. Regnskabet forsynet med revisorernes påtegning forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.


§ 27.

Revisorerne består af to på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen, idet en afgår hvert år efter tur. Endvidere vælges hvert år en revisorsuppleant.


Bådpladser:

§ 28.

Aktive medlemmer, der iflg. logbogen har roet mere end 100 km i en rosæson, har ret til at få tildelt en bådplads i klubben i den rækkefølge en eventuel venteliste angiver. Når praktiske forhold tillader det, tildeles de, der ror meget, bedre pladser. Ved eventuelle ændringer er det medlemmets antal roede kilometrer iflg. logbogen, der er gældende


§ 29.

For bådpladser til opbevaring af private både betales et årligt bådpladskontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker det kalenderår, det opkræves for, og der ydes ikke reduktion, såfremt pladsen tages i brug eller afleveres i løbet af et kalenderår. Private både skal være tydeligt mærket med ejers navn.

Den anviste bådplads må ikke uden materieludvalgets samtykke byttes eller overlades til andre. Medlemmer skal meddele materieludvalget, såfremt en tildelt bådplads ikke længere benyttes.


§ 30.

Intet medlem må uden samtykke tillade sig at udlåne et andet medlems ejendele. Overtrædelse heraf vil medføre suspension efter forretningsudvalget skøn, i gentagelsestilfælde udsætter medlemmet sig for eksklusion.


§ 31.

Såfremt der i en periode er ledige bådpladser, kan materieludvalget give en tidsbegrænset dispensation, og dermed tildele medlemmer, som har roet mindre end de 100 km en bådplads.


Hædersbevisninger:


§ 32.

Klubbens æresnål tildeles af klubledelsen medlemmer, der har gjort en særlig stor indsats for klubben.


§ 33.

Æresmedlemskab tildeles kun medlemmer, der tillige har fået tildelt klubbens æresnål. Tildelingen kan ske når flertallet i klubledelsen stemmer herfor. For at modtage æresmedlemskabet, skal man have gjort et særligt fortjenstfuldt arbejde for klubben. Æresmedlemmer er kontingentfri og har stemmeret på generalforsamlinger.


§ 34.

Erik Hansens ”guld kajak” tilhører Kajakklubben Pagaj og kan ikke sælges. Kajakken må ikke fjernes fra klubhuset. Kajakken kan dog undtagelsesvis udlånes i meget korte perioder til specielle udstillinger eller arrangementer. Forretningsudvalget administrer dette.


§ 35.

Klubben kan opløses, når det vedtages på to generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum og med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede. I tilfælde af opløsning skal klubbens midler tilfalde Dansk Kano & Kajak Forbund.


Sanktioner:


§ 36.

Overholdelse af klubbens love, reglementer og bestemmelser overvåges af forretningsudvalget, og for overtrædelse kan dette efter skøn over overtrædelsens karakter, fradømme brugen af kajakkerne og kanoerne samt idømme karantæne i indtil 12 måneder eller foretage eksklusion.


Ovenstående er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 23. februar 2016 og revideret d. 7. september 2021


Dirigent: Gert Frölich


Forretningsudvalget:

Charlotte Greve                                                                       

Bent Mikkelsen

Carsten Ramskov Sørensen

 


Nyheder

Sponsorer